Anunt pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018.
Identificarea locurilor de parcare disponibile se va face conform schitei, Anexa 1, la prezentul anunt.
Regulamentul de atribuire pentru locurile de parcare, se regaseste in Anexa 2 la prezentul anunt.
Locatia in care se va desfasura licitatia va fi stabilita in functie de numarul solicitarilor si va fi comunicata interesatilor cu minim cinci zile inainte de data desfasurarii acesteia, pe site-ul primariei si in cadrul asociatiilor de proprietari. Eventualele modificari ce pot aparea in legatura cu organizarea licitatiei, conditionate de situatia epidemiologica la momentul organizarii acesteia, vor fi communicate partilor interesate. Pot participa la licitatie fara imputernicire notariala, rudele solicitantului de gradul I.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la Primaria orasului Mizil, al Registratura, un dosar cu sina care sa contina urmatoarele documente in copie:

Persoanele fizice:
a) Cerere;
b) Documente privind domiciliul / rezidenţa, respectiv: B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere , act de donaţie sau moştenire;
c) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinta (ITP in vigoare la data organizarii licitatiei)
d) Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, Contract de comodat în formă autentică, cu excepţia rudelor de gradul I ;
e) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
f) Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă e cazul);
g) Adeverinta de la Serviciul de Impozite si taxe că nu deţine garaj sau contract de inchiriere pentru suprafete de teren incheiat cu Primaria Mizil, in scopul construirii de garaje sau anexe;
h) Certificat de atestare fiscala de la Serviciul de Impozite si taxe;

Persoanele juridice:
a) Cerere;
b) Act de proprietate, contract de închiriere imobil;
c) Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;
d) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă (ITP in vigoare la data organizarii licitatiei)
e) Certificat de atestare fiscala de la Serviciul de Impozite si taxe;

Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ESTE: 15 octombrie 2021 ora 12:00

Anexa 1- Plan parcare N. Balcescu- Cuza Voda

Anexa 2- Regulament atribuire locuri de parcare

Cerere participare licitatie format: .doc

Cerere participare licitatie format: .pdf