DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 10.02.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(3),lit.b) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Mizil în ședința extraordinară pentru data de 10.02.2022, orele 09:00. Ședința extraordinară se va desfășura on-line prin intermediul platformei ZOOM cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3. Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la data de 10.02.2022, orele 09.00;
Art.4. Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati să participe la sedința de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 09.02.2022, orele 16.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6. Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .

Proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2022