Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA ORAȘULUI MIZIL
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 5(cinci ) recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașul Mizil ;
• Un număr de 10(zece ) recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Mizil ;
• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașul Mizil ;
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
 Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 Colectarea datelor în teren:
 autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
 recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
 Pe teren, în limitele administrative ale localității Mizil (recenzori și coordonator la nivel de UAT) ;
 In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)- Primaria Mizil;
CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
 Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.
CONDIȚII SPECIFICE
 Muncă pe teren;
 Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Persoanele interesate care ȋndeplinesc conditiile pot depune o cerere tip ( anexata acestui anunț ) la Registratura Primariei orasului Mizil, până pe data de 18 februarie 2022; La cerere vor fi ataşate copie dupa BI/CI, diploma de studii şi cazierul judiciar în original;

ANEXĂ – cerere tip

Norme UCIR recrutare personal de recensamant