DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 03.03.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru;
În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Mizil în ședința extraordinară (de îndată) pentru data de 03.03.2022, orele 13.00. Ședința extraordinară (de îndată) se va desfășura on-line prin intermediul platformei ZOOM cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali prin corespondență electronică.
Art.3. Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor transmite pe adresa de corespondență electronică primaria@primaria-mizil.ro, pana la data de 03.03.2022, orele 11.00;
Art.4. Cetatenii orasului Mizil care sunt interesati să participe la sedința de consiliu, se pot ȋnscrie printr-o cerere depusa online pe adresa de mail (primaria@primaria-mizil.ro) pana pe data de 03.03.2022, orele 10.00.
Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 .
Art.6. Prezenta dispoziție se va comunica tuturor consilierilor locali din Consiliul Local Mizil si Instituției Prefectului Județului Prahova si se va afisa pe site-ul institutiei www.primaria-mizil.ro .

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei extraordinare de îndată din data de 03.03.2022, ora 13.00:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orașului Mizil pe anul 2022

+Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE

Comisia 1 Comisia pentru Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului public şi privat
Comisia 2 Comisia pentru administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor
Comisia 3 Comisia pentru Urbanism şi amenajarea teritoriului
Comisia 4 Comisia pentru Administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului
Comisia 5 Comisia pentru Activităţi ştiinţifice, sportive şi agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială